Ga naar main content

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Toelichting reglement online wedstrijd ‘Win een wandeling met Pim Niesten'’

1. Organisatie en wedstrijdperiode

1.1 Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de online wedstrijd "Win een wandeling met Pim Niesten” die loopt van maandag 26 september 12:00 t.e.m. zondag 16 oktober '22 middernacht en die Onze Natuur organiseert via haar website (hierna de “Wedstrijd” genoemd).

1.2 De Wedstrijd verloopt volgens dit wedstrijdreglement. Wie deelneemt aan deze Wedstrijd verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van dit wedstrijdreglement en aanvaardt onderstaande voorwaarden.

1.3 De organisatie van de Wedstrijd berust bij Hotel Hungaria bvba met maatschappelijke zetel gevestigd te 3020 Herent, Radioweg 18 (BE) en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0810.368.286 (hierna de “Organisator” genoemd).

1.4 De Organisator kan gecontacteerd worden via volgend e-mailadres: redactie@onzenatuur.be.

2. Voorwaarden voor deelname

2.1 Deelname aan de Wedstrijd is toegestaan voor iedereen die op het ogenblik van de deelname aan de Wedstrijd 18 jaar of ouder is en gedurende de volledige duur van de Wedstrijd officieel gedomicilieerd is in België. 

2.2 Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de Wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben bekomen van de ouders of voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan elke verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd of kan het recht op een prijs worden afgenomen.

2.3 De deelnemer is geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd voor de deelname aan de Wedstrijd. Bovendien bevat de Wedstrijd geen aankoopverplichting.

2.4 Iedere deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen aan de wedstrijd. De inschrijving gebeurt op naam van de deelnemer. Indien een deelnemer zich inschrijft met meerdere accounts, behoudt de Organisator zich het recht voor om hem of haar te diskwalificeren.

2.5 Personeelsleden, medewerkers en onderaannemers van de Organisator, alsook hun inwonende familieleden zijn uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd.

2.6 Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden of zonder de verplichte informatie te vermelden, verliest automatisch zijn of haar recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal. Hetzelfde geldt wanneer er twijfel is over de identiteit van de deelnemer.

3. Wedstrijdverloop 

3.1 De Wedstrijd loopt van maandat 26 september 12:00 t.e.m. zondag 16 oktober '22 middernacht. 

3.2 Om deel te nemen aan de Wedstrijd moet de deelnemer het wedstrijdformulier invullen dat beschikbaar is via de wedstrijdpagina

3.3 Aan de hand van een schiftingsvraag worden elke wedstrijdweek drie winnaars bepaald uit alle inzendingen. 

3.4 Door deel te nemen aan de Wedstrijd verleent de deelnemer de Organisator de kosteloze toestemming om een eventuele bovenvermelde creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te gebruiken op de website van de Organisator en andere online kanalen, te verwerken in audiovisuele producties en deze producties op om het eender welke technische wijze mee te delen aan het publiek, alsook te reproduceren op welke drager dan ook en/of te distribueren

3.5 De deelnemer garandeert dat hij of zij over de nodige rechten beschikt om voormeld gebruik van zijn eventuele creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart de Organisator tegen alle mogelijke aanspraken met betrekking tot zijn creatieve inbreng. Elke deelnemer garandeert aldus dat de creatieve inbreng op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten of persoonlijkheidsrechten (bv. portretrecht).

4. Prijs

4.1 De negen winnaars (drie per wedstrijdweek) ontvangen volgende prijs: deelname aan een wandeling (voor twee personen) met natuurfilmer Pim Niesten in de Hoge Venen op zaterdag 29 oktober '22. Het exacte uur en de locatie worden tijdig meegedeeld aan de winnaars.    

4.2 De prijs die wordt gewonnen, is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet. Indien nodig behoudt de organisator zich het recht voor om de prijs met producten van gelijke waarde te wisselen.

4.3 De winnaars worden op de hoogte gesteld via e-mail binnen een maximumtermijn van 10 dagen na afloop van de Wedstrijd. Indien de winnaars niet reageren op de contactname van de organisator binnen de 30 dagen na de éénmalige contactname, dan behoudt de Organisator zich het recht voor om een andere winnaar aan te duiden.

4.4 De organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn niet aansprakelijk voor incidenten die voortkomen uit de aanvaarding en het gebruik van de prijs door de winnaar. Voormelde personen kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

5. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

5.1 De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de Wedstrijd. Elke vorm van fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik en/of redelijk vermoeden van fraude, alsook elke ongeldige inzending kan leiden tot uitsluiting van de deelnemer aan de Wedstrijd, zonder dat daarbij een voorafgaande waarschuwing is vereist. Georganiseerde of collectieve deelnames aan de Wedstrijd worden beschouwd als misbruik of fraude.

5.2 Deelnemers mogen de Wedstrijd bovendien niet gebruiken om:
- politieke of religieuze ideeën te uiten;
- te kwetsen, te schelden, te discrimineren of seksuele toespelingen te maken.

5.3 Inzendingen mogen niet in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden en mogen de Organisator, met haar gelieerde ondernemingen en/of haar merken op geen enkele wijze schaden.

5.4 De Organisator behoudt zich het recht voor om de nodige juridische stappen te ondernemen ingeval van ongeldige inzendingen, fraude, bedrog en/of kwade trouw, inclusief de mogelijkheid om de teruggave te vragen van een mogelijks reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door de Organisator geleden schade (inclusief imago-schade).

5.5 De uitslag van de Wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag, het bepalen van de winnaar en het verloop van de wedstrijd kan niet worden gecommuniceerd (per brief, e-mail of telefonisch), met de Organisator, noch zal er nadere uitleg worden gegeven. Problemen bij de uitlegging of toepassing van dit reglement worden onafhankelijk door de organisator beslist.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De Organisator is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een Wedstrijd.

6.2 De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.
De Organisator is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname of voor een gebrekkige dienstverlening van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van de prijs, zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies.

6.3 Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de Organisator.

6.4 Indien de Organisator genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of te annuleren, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan zij hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6.5 De Wedstrijd is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of verbonden met Facebook.

6.6 Facebook kan bovendien op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de Wedstrijd of de daaruit voortvloeiende verzameling van persoonsgegevens door de Organisator.

7. Persoonsgegevens

7.1 De persoonsgegevens (zoals uw naam en e-mailadres, adres, alsook uw antwoorden) van elke deelnemer worden door de Organisator verzameld en verwerkt in een databank, dit voor het goede verloop van de wedstrijd. Deze gegevens vallen onder toepassing van de Verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming). Deze gegevens worden gebruikt voor de opvolging van de Wedstrijd en voor de aanduiding van en communicatie met de winnaars van de Wedstrijd. Deze gegevens zullen verder worden verwerkt en gebruikt overeenkomstig de modaliteiten beschreven in de privacyverklaring van de Organisator.

7.2 De privacyverklaring kan worden geraadpleegd via volgende link: https://www.onzenatuur.be/privacy-policy

7.3 Indien de deelnemer uitdrukkelijk zijn toestemming geeft aan de Organisator om zijn e-mailadres te gebruiken voor marketingdoeleinden, heeft de deelnemer ten allen tijde het recht om zich kosteloos tegen de verdere verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing te verzetten door een e-mail te verzenden naar redactie@onzenatuur.be

7.4 Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen van de Organisator.

8. Intellectuele rechten

De winnaars geven de kosteloze toestemming om hun naam te gebruiken, inclusief publiek te maken via alle middelen en media, voor alle publicitaire doeleinden die betrekking hebben op deze wedstrijd. Dit gebruik wordt beperkt tot een periode van één jaar na het einde van deze wedstrijd. De winnaars doen afstand van alle mogelijke rechten die een wet of enige andere dwingende bepaling hen hierrond toekent. In sommige gevallen nemen de organisatoren bij de overhandiging van de prijs een aantal foto’s. In die gevallen geldt het voorgaande ook voor deze foto’s.

9. Sancties bij misbruik of inbreuken

In geval van misbruik, misleiding, bedrog (bv. deelnemen met ongeldige of vervalste persoonsgegevens) of inbreuk op dit reglement, hebben de organisatoren het recht om de betrokken deelnemer uit te sluiten. De deelnemer kan hierbij geen rechten doen gelden ten aanzien van de organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers. De organisatoren hebben in die gevallen ook het recht om:

(i) de teruggave te vorderen van een eventueel al overhandigde prijs, en

(ii) een schadevergoeding te eisen voor de door de organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers geleden schade.

10. Klachten

Elke klacht in verband met de wedstrijd moet binnen de 7 werkdagen na de feiten naar het volgende e-mailadres gestuurd worden: redactie@onzenatuur.be. De organisatoren behandelen enkel de klachten die via e-mail naar het eerder vernoemde adres en binnen die termijn ingediend zijn. De organisatoren beoordelen de klacht en doen er een definitieve uitspraak over.

11. Wijziging of annulering van de wedstrijd

11.1 De organisatoren kunnen de looptijd van de wedstrijd wijzigen, de invulling van de wedstrijd wijzigen of de wedstrijd volledig stopzetten, wanneer organisatorische of uitzonderlijke omstandigheden dit rechtvaardigen. Als er wijzigingen zijn, zullen de organisatoren deze verwerken in een aangepast wedstrijdreglement. De organisatoren zullen dit bekend maken via de gebruikte en gepaste kanalen.

11.2 De organisatoren, noch bij de wedstrijd betrokken derden noch hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn aansprakelijk voor de stopzetting of wijziging van de wedstrijd. Die beperking geldt niet voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatoren, de betrokken derden of een van hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers.

12. Communicatie

De organisatoren zijn niet verplicht om op een andere manier over de wedstrijd te communiceren dan in dit wedstrijdreglement is bepaald.

13. Diverse bepalingen

13.1 De deelnemer doet uitdrukkelijk afstand van elk recht om de geldigheid of de bewijswaarde van per e-mail verstuurde informatie en/of berichten aan te vechten louter omdat ze per e-mail verstuurd zijn. Dit staat los van het recht van de deelnemer om bewijs van het tegendeel te leveren.

13.2 Als de rechter een bepaling van dit reglement ongeldig of niet afdwingbaar zou verklaren, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. Indien nodig wordt voorzien in een geldige, inhoudelijk vergelijkbare vervangende bepaling.

13.3 Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting zijn de Belgische rechtbanken bevoegd.

14. Aanvaarding reglement

14.1Door deel te nemen aan de Wedstrijd aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die de Organisator in verband met de Wedstrijd zal treffen.

14.2 De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd en het wedstrijdreglement te wijzigen, uit te breiden of te annuleren als gevolg van overmacht.
Het wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht.

14.3 Ingeval van betwistingen met betrekking tot de totstandkoming, interpretatie, inhoud, uitvoering en beëindiging van het wedstrijdreglement zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.
 
Door het accepteren van dit Wedstrijdreglement:
-    Bevestigt u dat u volledig geïnformeerd bent over dit Wedstrijdreglement;
-    Bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de Privacyverklaring van de Organisator;
-    Geeft u de Organisator uitdrukkelijk uw toestemming tot het gebruik van uw foto met naam op de website en andere kanalen van de Organisator indien u een prijs wint.